گیربکس پلی اتیلن و پلی پروپیلن

  1. طــراحــی ســاخــتــار گـــیـــربــکــس بـــا قـــدرت بــالـا و ضـریب اطـمـینان بـالای 8/1
  2. کننده، طبق سفارش مشتریقابل اجرا می باشد که پراکنده سازی بسیـار خوب حرارت را ایجاد می کند.
  3. دقت بالای دنده، تلرانس و ارتعاش را به حداقل می رساند.
  4. یــاتـاقــان هــای کـیــفــیــت بـالـای SKF  یـا FAG  مـــورد اسـتـفاده قـرار می گیـرند.
  5. ما بهـترین رانـدمان انـتـقال، صـدای کـم و گـشـتاور بالا را بـا استفاده از شبیه سازی در کامپیوتر بوسیله نرم افزار  KISSSOFTو با ضریب اطمینان بالا محاسبه و تجزیه و تحلیل می کنیم.
  6. ما متـنـاسب با ساخـتـار درونی، گیـربکسـی کاربـردی، زیـبـا با نگهداری و تعمیرات آسان طراحی می کنیم.
  7. خـروجـی گیربکس متناسب با خواست مشتری می تواند افـقـیو یا عـمـودی باشد.
گیربکس پلی اتیلن و پلی پروپیلن