چاپ و یووی

دستگاه چاپ و یو وی (UV) قادر به چاپ بر روی پانل های PVC بوده و بعد از چاپ و انجام UV ، بوسیله اشعه خشک می شود .

LOT4