loader image
tiny-logo
extodermar

اکسترودر | اکسترودر تک مارپیچ | مزایای اکسترودرها

آگاهی از ویِژگی های پلیمر ها و واکنش های آنها و رفتارشان در مراحل گوناگون فرآیند سبب میشود که به طور مؤثر فرآیند اکستروژن ، تجهیزات و مواد بهینه گردد. دراین مقاله جهت شناسایی فرایند اکستروژن ، به بخش های مختلف اکسترودر تک مارپیچ پرداخته می شود،چرا که همواره دانستن تجهیزات وچگونگی کار با انهاباعث میشود که به صورت بهینه ازسیستم بهره برداری شود . محصول استاندارد با کیفیت زمانی تولید می شود که اکسترودر در فرآیند اکستروژن اهداف زیر رادنبال کند . دمای صحیح ذوب پلیمر · دمای ذوب ثابت و یکسان · فشار مذاب صحیح در دای · دستیابی محصول همگن با میکس کامل · در این شرایط فرایند اکستروژن بهینه می شود . دستگاه اکسترودر اکسترودر پیستونی ساده ترین اکسترودر اکسترودر پیستونی است که در شکل 1 نشان داده شده است . فشار اکسترودر توسط نیرویی که خارج از دای به پیستون اعمال می گردد فراهم می شود ، اکسترود می کند . گرما با عث ذوب مواد درون بدنه شده و ویسکوزیته را کاهش می دهد . اکسترودر با ترکیب صحیح فشار و دما ، محصول اکسترودربا فشار به شکل مورد نظر و طراحی شده از دای خارج می شود . این نوع اکسترودر ها مشکلاتی نیز دارند . اولا اینکه فرایند به صورت ناپیوسته است ، دوماً به دلیل عایق بودن پلاستیک ،زمان طولانی برای گرم کردن یکنواخت مواداز سطح پوسته تا مرکز لازم است و از طرفی در صورتی که دمای پوسته بیش از حد بالا باشد سبب تخریب رزین در دیواره می گردد. همچنین در ااکسترودر پیستونی ،میزان گرمایش برشی ایجادشده از حرکت اکسترودر حداقل است . اکسترودر تک مارپیچ اجزاء کلیدی اکسترودرتک مارپیچه در شکل زیر نشان داده شده است . اکسترودرهای تک مارپیچه 5 قسمت اصلی دارند . سیستم محرک سیستم خوراک مارپیچ،پوسته )سیلندر ( و سیستم های گرم کننده مجموعه دای هد سیستم کنترل اکسترودر تک مارپیچ سیستم محرک شامل موتور ، گیربکس ، بلبیرینگ ها و مجموعه یاتاقان است. سیستم خوراک دهی شامل قیف خوراک ، گلوی خوراک و قسمت خوراک مارپیچ است . پس از آن مارپیچ ، سیلندر وسیستم های گرمایش قرار دارند که در آن بخش رزین جامد منتقل شده ، مذاب و مخلوط می شود و به دای پمپ می گردد. محصول اکسترودر پس از انتقال از مارپیچ در آداپتور و دای شکل می گیرد. اکسترودر ها با توجه به قطر مارپیچ یا سیلندر و نسبت طول به قطر ) L/D (طبقه بندی و فروخته میشوند . L/D اکسترودر میزان نسبت طول مارپیچ و سیلندر اکسترودر را توصیف میکند . تعریف L/D شامل طول محوری L به سازنده تجهیزات بستگی دارد . در برخی کارخانه ها طول بخش تغذیه از طول سیلندر می باشند و بعضی ها شامل نمی شوند . میزان عملکرد، مستقیماً به L/Dاکسترود مربوط می شود . دو اکسترودر با قطر یکسان اما L/D های متفاوت ، عملکردو ظرفیت های متفاوتی دارند . اکسترودر طولانی تر ) L/D بیشتر ( توانایی میکس و ذوب بیشتری دارد . مزایای اکسترودر های با L/D کوچک : · نیاز به مساحت کمتری برای نصب · سرمایه اولیه کمتر · هزینه جابه جایی کمتر برای مارپیچ ها و سیلندر ها · زمان ماندگاری کمتر در اکسترودرها)بویژه وقتی که مواد حساس به دما ،فرآیند می شوند ( · مستلزم گشتاور چرخشی )ترک( کمتر · توان کمتر و در نتیجه نیاز به موتور کوچک تر اکسترودرها با L/D بلندترنیز این مزایا را به دنبال دارند : · دارای خروجی بیشتر · توانایی اختلاط با ظرفیت بیشتر · می توانند در فشار دای بیشتر پمپ شوند . · گنجایش مذاب بیشتر با گرمای برشی کمتر · افزایش جابه جایی حرارت از سیلندر L/D بعضی اکسترودرها 18:1 ، 20:1 ، 24:1 ، 30:1 ، 36:1 ، 40:1 می باشند . تغذیه شامل دو سیستم تغذیه ،که بصورت ثقلی کار می کنند، دو نوع flood و starve هستند . هردوسیستم تغذیه یک قیف مستقیماً روی گلوی تغذیه اکسترودر دارند. قسمت گلوی تغذیه مستقیما به سیلندر اکسترودر متصل شده ، و از جریان آب برای سرد کردن و گرم کردن ان استفاده می کنند . جریان آب می تواند با یک مقیاس جریان اندازه گیری شود . دمای گلوی تغذیه باید به گونه ای باشدکه در هنگام لمس ، گرما احساس شود اما داغ نباشد . هدف ازخنک سازی توسط آب ،جلوگیری مواد تغذیه شده از نرم شدن ،چسبناک شدن و به هم چسبیدن در گلوی تغذیه است که باعث ایجاد مانع و مذاب زود رس در قیف تغذیه میشود . یک مانع عایق بین سیلندر و قسمت تغذیه برای به حداقل رساندن انتقال گرما وصل شده است . شکل هندسی قیف و گلوی تغذیه سبب می شود مواد با کمترین محدودیت درون اکسترودر جریان یابد . در شکل بالا،بخش A طراحی گلوی تغذیه استاندارد برای دانه یا پودر نشان داده است ،. در حالیکه شکل B برای اکسترودر های با خوراک مذاب مناسب تراست . گلوهای تغذیه شیاردار درتولید فیلم های دمشی و دیگرکاربرد ها برای افزایش خروجی اکسترودر استفاده میشوند . شکل بعد یک بخش تغذیه شیار دار را نشان می دهد . توجه داشته باشید که شیار ها در ابتدای بخش خوراک دهی و تغذیه در زیر قیف عمیق بوده و تا قبل از ورودی بخش سیلندر نا پدید میشوند. کانال های خنک سازی اطراف قسمت تغذیه ،گرمای ناشی از اصطکاک تولید شده به وسیله چرخش مارپیچ و تراکم دانه درون کانال های مارپیچ را خنثی نموده واز مذاب زودرس جلوگیری میکند. در شکل بالا شیارها در جهت محوری هستند اما می توانند به صورت مارپیچی اطراف قسمت تغذیه باشند . مزیت گلوی تغذیه شیاردار این است که اصطکاک بین دانه ها و دیواره سیلندر را افزایش داده و سبب خروجی بیشتر می شود . اکسترودر های دارای بخش تغذیه شیاردار به سه بحث نیازدارند : · خنک سازی گلوی تغذیه برای خنثی نمودن گرمای اصطکاک تولید شده و افزایش فشار دردسترس (15000 psi plos) در قسمت شیاردار تغذیه . · یک مانع عایق خوب بین سیلندرو قسمت تغذیه برای به حداقل رساندن انتقال گرما . · مارپیچ های اکسترودر با نسبت تراکم پایین تر برای افزایش سرعت عملکرد . ·مارپیچ ،سیلندر و هیترها مارپیچ مواد را به جلو انتقال می دهد ، شرایط گرما دادن و ذوب کردن ، همگن سازی و مخلوط کردن مذاب و رساندن مذاب به دای را فراهم می کند . پلیمر در سیلندر به وسیله هیتر هاوباکنترل دقیق دما در نواحی حرارتی ، گرم ومذاب شده ، ضمن این که از تخریب و گرم شدن بیش از اندازه مواد نیزجلوگیری می شود . مارپیچ و سیلندر مواد را به دای هدایت کرده و فشار را در دای ایجاد می کند . اجزا سیلندر در شکل بالا نشان داده شده است . در هرناحیه حرارتیدر طول سیلندر ، هیترهایی به همراه ترموکوپل آن ها برای کنترل دمای هیتر و سیلندر قرارگرفته اند . هیترها تا حد امکان سیلندر را می پوشانند. در هر ناحیه حرارتی ممکن است 1،1 ،ویا 3 گرمکن)هیتر( و یک ترموکوپل موجود باشد . فرض شود که نزدیکترین هیتر به ترموکوپل بسوزد دو هیتر دیگر باید انرژی مورد نیاز را تأمین می کنند، در این حالت سطح سیلندر نزدیک دو هیتری که کار می کنند داغ تر است. اگر دورترین نوار هیتر از ترموکوپل بسوزد ،در این حالت پیش بینی می شودسطح سیلندر زیر هیتر سوخته شده سردتر از مساحت جاییکه هیترها به طور صحیح نزدیک ترموکوپل کنترل عمل می کنند باشد .گرمکن های سوخته شده باید در سریعترین زمان ممکن با گرمکن های جدید با ظرفیت یکسان جایگزین شوند.در هر ناحیه حرارتی برای کنترل دمای سیلندر از اب یا هوای سرد استفاده می شود . سیلندر ها از فولاد کربن یا مواد دیگر ساخته میشوند . پوسته توسط عملیات نیتراته تا عمق حدود 3mm دارای سطح سفت و سخت می باشد. سیلندر های فولادی ضدزنگ با سطح سخت خود، انتخاب بهتری برای اکسترودرهای کوچک هستند.اگر چه سخت کردن فولاد ضدزنگ سبب کاهش مقاومت خورندگی آن می شود وهمچنین فولاد ضد زنگ یک هادی مناسب برای گرما نیست . راه دوم برای بهبود مقاومت سایشی و خورندگی در سیلندراستفاده از پوشش های bimetal است. این پوشش ازنیتراته کردن ضخیم تر است و سبب افزایش مقاومت سایشی می گردد. جدول بالا بعضی ازپوشش ها و خواص سایشی آنها را نشان می دهد . راه سوم برای بهبود مقاومت خوردگی و سایش استفاده از یک لایه به صورت آستر در سیلندر می باشد که از جنس الیاژ فولادضدزنگ و نیکل و یا از جنس فولاد سخت شده با کربن می باشد . برای جلوگیری از سایش سطح سیلندرسطح درونی سیلندر باید سخت تر از مارپیچ باشد . معمولا سطح مارپیچ زودتر از سطح سیلندردچارسایش می شود زیرا مساحت سطحی سیلندر به مارپیچ حدود نسبت 10:1 است واین به آن معنی است که پره هایمارپیچ تنها با 11 % دیواره سیلندر طی هر حرکت انتقالی در تماس هستند . اگرمسیرحرکت سیلندر ، مکان گلوی تغذیه و یاتاقان درست انتخاب شود ، هنگامیکه اکسترودر سرداست مارپیچ به آسانی به بیرون و داخل می لغزد. اگر برای وارد نمودن مارپیچ به سیلندر ویا چرخاندن آن باید آن را گرم کرد بدین معنی است ، که یک جزء درمسیر درست خود قرار نگرفته است. کار با اکسترودی که در مسیر درست نصب نشده است می تواند آسیب های جدی را بوجود آورد. فشاربالا در سیلندر اکسترودر می تواند خیلی خطرناک باشد . در نتیجه یک دیسک آزاد ( rupture disk) به هد اکسترودر به منظور ایمنی نصب می شود.ممکن است در هر اتفاقی فشار مذاب در سیلندر افزایش یابد بنابراین ، این دیسک عمل کرده و فشار را شکسته و کاهش میدهد . سیلندر ها به طورمعمول با مقاومت فشاری psi 10000 طراحی می شود . شکل بالا یک دیسک ازاد fike که درون سیلندر اکسترودر می چرخد را نشان می دهد . سه نوع هیتر برای گرم کردن سیلندر اکسترودر و آداپتور وجود دارند : cast ,cermic,micaاین هیترها باید ماکزیمم مساحت اطراف سیلندر را بپوشانند تا ازایجاد لکه های داغ جلوگیری شده و گرمای یکسانی را فراهم کنند . اکسترودر های بزرگ عموماً هیتر cast دارند و در اکسترودر های کوچکتر از پیوند هیترها استفاده می شود . هیترهای cermic به نسبت هیترهای mica برای دماهای بالاتر طراحی شده اند . هر دو هیتر در رنج دمایی وسیعی کاربرد دارند . خنک کاری سیلندر با آب یا هوا انجام می شود . خنک سازی بهتربه وسیله آب بهترو با انتقال حرارت بیشتری نسبت به هواانجام شده وهمچنین کنترل دما نیز راحت تر است . مسیرهای آب می توانند کثیف و مسدودشوند . جریان اب باید اندازه گیری شود بنابراین این سیستم باید درست کار کند . سیستم آب گردان به عملکرد آب وابسته است .مزیتی که آب دارد این است که هوای گرم را به داخل واردنمی کند .اگر سیستم خنک کاری آب درست اندازه گیری شود در کاهش گرمای سطح اکسترودر خیلی مؤثر میباشد و میتواند عملکردخوبی داشته باشد. در شکل بالاسیستم های خنک کاری برای سیستم های گردش آب و هوا نشان داده شده است . فاصله گذارهای شیاردار اطراف سیلندر در سیستم air-cooled )خنک سازی بوسیله هوا(مساحت سطحی اضافی برای بیرون راندن گرما فراهم کرده و بازده خنک سازیرا افزایش می دهد . سیستم های air-cooled یک فن برای جریان هوا دارندو ماکزیمم بازده را برای فرآیندهای مختلف فراهم می کنند. اکسترودرهای تک مارپیچه سه قسمت متفاوت دارند که در شکل بالا نشان داده شده است. قسمت های مختلف مارپیچ : قسمت تغذیه در این قسمت برای انتقال پودر و دانه از گلوی تغذیه به سمت اکسترودر از پره های عمیق استفادهمیشود . قسمت انتقال در این قسمت به تدریج ازعمق پره ها کم شده تا دانه های نسبتامذاب راانتقال دهند. رزین ها درقسمت انتقال طی فرآیند مذاب متراکم می شود . قسمت سنجش آخرین قسمت مارپیچ است که کم عمق ترین پره ها را دارد .

door-upvc1

شیشه دوجداره | در و پنجره دوجداره upvc | پنجره دوجداره upvc چیست؟

در و پنجره ها مرزهای خانه شما و دنیای بیرون هستند. انرژی گرمایشی با عایق بندی پروفیل ها و شیشه دوجداره در خانه حفظ شده و نیازی به هزینه های اضافی براری مطلوب نگه داشتن دما نخواهد بود. در و پنجره های دو جداره تأثیر زیادی در نما و شکل ظاهری ساختمان دارند. با توجه به این مطلب که هزینه اولیه این پنجره ها زیاد به نظر می رسد، ولی امروزه مهندسین معمار در طراحی و اجرای واحدهای ساختمان، پنجره های دوجداره را با توجه به مزیتهای ذیل مورد استفاده قرار می دهند. ساخت در و پنجره یو پی وی سی UPVC از نوع سخت در سال 1960 در اروپا آغاز شد.

در واقع نسل چهارم درب و پنجره ها ، در و پنجره یو پی وی سی UPVC هستند . با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینه تولید در و پنجره های چوبی، آهنی و آلومینیومی استفاده از این نوع در و پنجره ها رونق روز افزون یافته است.

سهولت ایجاد تنوع در طرح و رنگ، استقامت فیزیکی و پایداری در برابر شرایط جوی متفاوت و همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی بکار رفته در ساخت درب و پنجره، موجب تحولات عمده ای در این صنعت شد. بکارگیری شیشه دوجداره خاصیت عایق بودن در مقابل صدا و حرارت را در پنجره های upvc افزایش داده است، امروزه در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد سهم بازار درب و پنجره متعلق به UPVC است.

پنجره upvc | پنجره دوجداره upvc چیست؟
پنجره دوجداره upvc از ماده سخت و محكم UPVC ساخته شده است که سبب می شود تا شكل چند محفظه ایی آن باعث شود تا در مقابل هدر رفتن گرما و سرما و تعريق مقاوم تر باشد.پنجره دوجداره upvc زمانيكه در برابر گرما و سرمای خيلی زياد قرار می گيرد تغيير شكل نمی دهد. هسته فلزی آن تضمين مي كند كه پنجره دوجداره upvc فرم و پايداری خود را حفظ می كند. گوشه های درب و پنجره upvc به صورت مكانيكی بهم متصل نمی شوند بلكه به يكديگر جوش داده می شوند كه باعث می گردد درب و پنجره upvc به صورت يك قالب بهم پيوسته و يك تكه باشد.

برخی مزایای درب و پنجره های upvc را می توان به صورت زیر شرح داد :

عایق گرما و سرما: طبق مطالعات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، 48 درصد راه های نفوذ هوا از پنجره ها و 24 درصد از درها است. عایق بودن شیشه ها، اتلاف انرژی های سرمایشی و گرمایشی را تا 45 درصد کاهش می دهد.

عایق صوتی:شیشه های چند جداره، نوع گاز مصنوعی بین شیشه ها، استفاده از درزگیرهای لاستیکی مناسب و همچنین فضای متخلخل پروفیل های UPVC ، موجب شده این پنجره ها نسبت به پنجره های فلزی سبکتر بوده، در عین حال عایق خوبی در مقابل صوت می باشند و مقاومت کافی در برابر باد و طوفان و لرزش در هنگام باد از خود بروز دهند.

کارایی و تنوع شکل و رنگ: تنوع رنگ و قابلیت ساخت با طرح های متنوع، پنجره ها را برای هر نوع معماری مناسب می سازند.

قابلیت چرخش پنجره بر روی دو محور افقی و عمودی به وسیله چرخش دستگیره: امکان استفاده راحت برای تهویه ی هوا یا باز و بسته کردن پنجره ها را فراه می سازد.

اقتصادی: پنجره های upvc نیاز به رنگ آمیزی ندارند و بنا به درخواست مشتری به صورت سفید و یا رنگی تولید می شود. درب و پنجره های upvc به راحتی با محلول های آب و صابون تمیز می شوند و نیازی به جلا و رنگ آمیزی دوره ای ندارد.

بهداشتی و مقاوم در برابر مواد اسیدی و یازی: بنا به خواص ماده UPVC، درب و پنجره های upvc مقاومت بسیار خوبی در مقابل شرایط جوی، رطوبت، حرارت و سرما از خود نشان میدهند. بخصوص در محیط های اسیدی و بازی دچار خوردگی و پوسیدگی نمی شوند. علاوه بر آن رشد باکتری ها در ماده PVC بسیار محدود بوده و در مجموع، این خواص استفاده از درب و پنجره های upvc در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها را برجسته می سازد.

شستشوی آسان : در و پنجره ها طوری طراحی می شوند تا بتوان به تمام قسمت های پنجره از جمله قسمت های پشتی دسترسی پیدا کرد و با دست و شوینده ها تیمز کرد .

همبستگی با طبیعت:مواد UPVC صد در صد قابل بازیافت و برگشت به چرخه تولیدند. همچنین پنجره های قدیم و ضایعات ساخت پنجره های PVC می توانند خرد شده و مجدداً در ساخت دیگر محصولات مورد استفاده قرار گیرند.

ضد اشتعال و برق گرفتگی:دمای احتراق ماده (PVC) 380 درجه سانتیگراد است، که در مقایسه با پنجره های چوبی دیرتر مشتعل شده و بر خلاف چوب مادهPVC با دور نمودن منبع حریق خود به خود خاموش می شود. همچنین استفاده از مواد افزودنی (مولتی فایرها) سرعت انتشار حریق را بسیار کند می کند. مقاومت الکتریکی ماده UPVC

door upvc

پروفیل یو پی وی سی | مقایسه پنجره یو پی وی سی و آلومینیومی

مقایسه پنجره یو پی وی سی و آلومینیومی
مقایسه پنجره یو پی وی سی و آلو مینیومی از لحاظ مقاومت.درب و پنجره یو پی وی سی UPVC

کدامیک مقاوم ترند؟ پنجره های یو پی وی سی یا آلومینیومی

پروفیل یو پی وی سی مرغوب ماده ای قوي و با دوام براي ساخت پنجره دوجداره مي باشد . ممکن است فكر كنيد كه يك پنجره آلومینیومی مستحكم تر از يك

پنجره یو پی وی سی است است چرا كه از فلزي سخت و محكم ساخته شده است.
يك درب يا پنجره در اثر فشارهایی که بطور طبيعي به آن وارد می شود به مرور زمان افت خواهد كرد. اما در صورتی پنجره ها در طول زمان کارایی خود را حفظ می کنند که اين فشارها باعث از هم گسیختگی و آسیب به مکانیزم پنجره نگردد. وزن پنجره و شیشه دوجداره اثر باد يا اثرات نشست ساختان و انبساط و انقباضهای حاصل از سرما و گرما فشار و بار شديدي به پنجره و گوشه هاي آن وارد مي كند در این صورت مهمترين بخش نگهدارنده پنجره ، مربوط به نحوه اتصال و مواد مورد استفاده در بستن گوشه ها به يكديگر است.

در پنجره هاي آلومينيومي از بسط هاي مكانيكي براي اتصال قطعات مختلف در يا پنجره استفاده مي شود. بطور معمول گوشه های پنجره از داخل توسط سه عدد یا بیشتر پرچ یا پیچ به يكديگر متصل مي شوند. که این موضوع چند اشکال و تناقض عمده را در پنجره های آلو مینیومی بوجود می آورد که باعث کاهش مقاومت آنها می گردد .

1 - پیچ یا پرچهای به کار رفته جهت اتصال گوشه ها از نظر جنس و مقاومت با پروفیل آلومینیوم یکسان نیستند و در اثر فشار به گوشه ها در صورتی که مقاومت کمتری از آلومینیوم داشته باشند ممکن است به راحتی از بین بروند و اتصال از هم باز شود . در صورتی که سختی و مقاومت بیشتر داشته باشند نیز فشار وارده به محل اتصالها را به پروفیل منتقل کرده و موجب گشاد شدن و هرز شدن سواخها در پروفیل می گردند که موجب لغی و از هم باز شدگی اتصال خواهد شد .

2- با توجه به اینکه بیشترین فشار پنجره بر روی گوشه ها می باشد در پنجره های آلومینیومی ممکن است با بیشتر کردن تعداد پرچها و پیچها بخواهیم اتصال محکم تری در گوشه پنجره ها داشته باشیم ؛ اما در ازای بیشتر شدن تعداد پرچها یا پیچها در اصل سوراخ بیشتری نیز در پروفیل خواهیم داشت که این خود باعث کاهش مقاومت پروفیل خواهد شد .

اما در پنجره های یو پی وی سی فریم پنجره ها توسط دستگاه جوش از گوشه ها در هم ذوب شده و با دیگر قسمتهای پنجره یکپارچه می شوند به صورتی که یک فریم پنجره یو پی وی سی با پروفیل و جوش استاندارد در حالت نصب شده علاوه بر وزن خود و شیشه دوجداره به راحتی قادر به تحمل بیش از صد و پنجاه کیلو گرم وزن و فشاراضافی خواهد بود وزنی که پنجره های آلومینیومی قادر به تحمل آن نبوده و در صورت اعمال چنین فشاری از بین خواهند رفت .

خواص منحصر به فرد و مقاومت بالا و وجوش یکپارچه وغیر قابل نفوذ در پروفیلهای یو پی وی سی درب و پنجره هايي با عمر طولاني تر و قابل اعتماد تر براي مصرف كنندگان فراهم مي نمايد.

پروفیلهای یو پی وی سی استاندارد با مقاومت بالا و درعین حال خاصیت ارتجاعی مزیتهای دیگری بر پروفیلهای آلومینیومی دارند .

خاصیت ارتجاعی و درعین حال مقاومت بالای پروفیلهای یو پی وی سی استاندارد خاصیت ضربه پذیری این پروفیلها را تا بدانجا بالا می برد که این پروفیلها ضربه هایی که توسط اجسام سخت به آنها وارد می شود را به راحتی تحمل کنند ؛ و ضربه هایی که موجب قر و دفرمه شدن پروفیلهای مشابه آلو مینیومی و حتی آهنی می شوند در پروفیلهای یو پی وی سی با توجه به خاصیت ارتجاعی این پروفیلها بی تاثیر است .

در پروژه های بازسازی که از فریم انتظار صاف و یکدست خبری نیست و پنجره ها بر روی فریم پنجره های قدیمی نصب می شوند با توجه به خاصیت ارتجاعی پروفیلهای یو پی وی سی ، پنجره های ساخته شده از این پروفیل ها نیاز به بادخور کمتری نسبت به پروفیلهای غیر قابل انعطاف آلومینیومی خواهند داشت و از این رو پنجره های یو پی وی سی گزینه مناسب تری برای پروژه های بازسازی و تعویض پنجره های قدیمی می باشند .

آلومينيوم رساناي گرماست تا آنجا که از آن در تابه ها و قابلمه های فلزی استفاده می شود اما این خاصیت آلومینیوم برای ساخت پنجره ها که باید عایق مناسبی برای حرارت باشند یک نقص عمده می باشد که باید با راهکاری مرتفع گردد . براي مقابله با اين مسئله كارخانه هاي توليد كننده پنجره آلومینیومی از پروفیلهای آلومینیومی با نوارهای رزینی Termal Break استفاده مي كنند.

به این صورت که يك نوار رزيني خشك وارد قاب يا چهار چوب آلو مینیومی مي شود. اين ماده اگرچه ميزان عايق بودن پنجره ها را افزايش مي دهد ولي يكپارچگي پروفیل آلومینیوم را به خطر مي اندازد

چون اين ماده به انسجام و محكمي و هم جنس آلومينيوم نيست در عین حال که اضافه كردن آن باعث افزايش قيمت نیز مي شود.

شرايط جوي تاثيري روي UPVC ندارد و در صورت ایجاد خراش بر روی سطح پروفیل یو پی وی سی سطح زیرین خراش نیزهمان یو پی وی سی است و تغییری در مقاومت آن در شرایط آب و هوایی بوجود نمی آید .

اما سطح رنگ شده و مقاوم شده آلومينيوم در مقابل خوردگی و پوسیدگی ممکن است که در اثر ضربات اجسام سخت و تماس دائم با هواي خارج داراي شكستگي يا خراش شود؛ در این صورت سطح زیرین در معرض فرسودگي و خوردگي و تغییر رنگ قرار می گیرد .

آلومينيوم نمي تواند خيلي از تاثيرات الكترومكانيكي كه روزانه از منابع مختلف ايجاد مي شود را تحمل كند . گازها يا بخارهای نمكي ، بارانهاي اسيدي، آلودگيهاي صنعتي، آفت كشها، كودهاي شيميايي، بخار و ‌آلودگيهاي طبيعي و .. باعث مي شوند تا پنجره آلومينيومي در طول زمان کهنه و بد منظره شوند .

جاي ضربه بر روي آلومینیوم باقي مي ماند و و احتمال شل شدن قاب و چهار چوب که به صورت مكانيكي و با پيچ پرچ به هم وصل مي شود وجود دارد و پنجره هاي آلومينيومي رنگ شده در معرض خراش و خوردگي هستند.

خاصيت رساناي آلومينيوم ميتواند باعث افزايش ميعان گازهاي داخل خانه شود که آسیب اولیه آن ابتدا بر روی خود پنجره های آلو مینیومی و سپس بر روی پرده ها و رنگ و کاغذ دیواری و سطوح چوبي داخل خانه مي باشد .

مقایسه پروفیل های آلومینیومی و یو پی وی سی از نظر استاندارد های زیست محیطی:

ممکن است تصور شود كه آلومينيوم یک ماده معدنی و طبیعی است و با استفاده از آن در درب و پنجره ها و ساختمان می توان از محيط زيست محافظت کرد . ولي با بررسي هاي بيشتر در ای مورد ممکن است که این نظریه تغییر یابد.

براي فرآوري آلومينيوم و تبدیل آن به پروفیلهای مناسب جهت ساخت درب و پنجره ، مواد شيميايی و سمي زيادي استفاده مي شود ، از جمله:

1- Chromate Baths ( حمام کروم )

برای شستشوی شاخه های آلومینیومی و آماده سازی پروفیل برای آستر کاری و رنگ زدن

2- مواد Acrylic و Polyester جهت رنگ زدن آلومينيوم سخت و بدون روكش

3- استات نیکل

جهت ايجاد پوشش قطبي محافظ ( آنادایز کردن پروفیل) برای جلو گیری از زنگ زدگی یا تخریب الکتروشیمیایی آلومینیوم

تمام اين مواد از طرف سازمان بهداشت و امنيت شغلي (OSHA) به عنوان مواد سرطان زا و سمي معرفي شده اند كه چنانچه اين مسئله كنترل نشود به خاطر مجاورت طولاني مدت باعث بيماري ميشود.

تحقيقات نشان ميدهد كه آلومينيوم ميتواند در رشد درختان صنوبر و چنار تاثير گذار باشد چون ريشه هاي ظريف آنان مورد حمله محصولات جانبي آن قرار ميگيرد.

اما طی فرایند ترکیب مواد و ساخت پروفیلهای درب و پنجره UPVC فقط بخار آب ايجاد مي شود و در طی این فرایند هيچگونه مواد سمي و زائدي وارد محیط زیست نمی شود . از این رو پنجره های یو پی وی سی را پنجره های دوستدار محیط زیست می نامند .

کلیه مواد UPVC كه در ساخت درب و پنجره های یو پی وی سی UPVC استفاده مي شود قابل بازيافت نیز مي باشد ؛ و استفاده از آن در پنجره ها ، زباله ها و آسيبهاي محيطي را به حداقل ممكن مي رساند .

با توجه به قیمت ارزان تر و درعین حال برتری های پنجره های یو پی وی سی است که متوجه می شویم چرا پنجره های یوپی وی سی این قدرهمه گیر شده اند و تقریبا در حال حذف و کمرنگ کردن نقش سایر انواع پنجره ها در ساخت و سازهای مدرن می باشند .

Tags:خط تولید در و پنجره دو جدارهخط تولید پروفیل Upvcخط تولید پروفیل در و پنجرهخط تولید پروفیل درب و پنجره یو پی وی سیخط تولید پروفیل یو پی وی سی

logo-footer

اطلاعات تماس

031-35722660

031-35722664

info@amjco.com

اصفهان، شهرك صنعتي جي، انتهای خيابان يكم، فرعي چهاردهم، پلاک 192

شبکه های اجتماعی

جستجو

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به شرکت البرز ماشین جی می باشد. طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت